J K London AW09 Campaign

J K London AW09 Campaign
Photography by Steve Kraitt
Models: Anissa @ D1, Yuliya @ Zone, Nico @ Zone

MUA: Lica Fensome @ SOHO
Back to Top